การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกษตรปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิต NEWSTART

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ฝ่ายสุขภาพสำนักงานมิชชัน ได้ร่วมในกิจกรรมแถลงข่าว “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเกษตรปลอดสารพิษด้วยวิถีชีวิต NEWSTART” ณ โรงแรมเดอะเปียโน จ.นครราขสีมา เป็นโครงการทำร่วมกับสภาอุสาหกรรมการท่องเที่ยวโคราช ตามนโยบายระเบียงเศรษฐกิจภาคอิสานของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทางฝ่ายสุขภาพสำนักงานมิชชันได้นำเสนอหลักการสุขภาพ NEWSTART ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโคราชรับทราบ สาธิตการปรุงอาหารสุขภาพ และให้สัมภาษณ์ข่าวช่อง 7

ฝ่ายสุขภาพสำนักงานมิชชัน, ศจ. คงกฤช อิ่มกมล – รายงาน, July 13, 2022 at 8:19 am


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *