ร่วมกับทำความสะอาดบริเวณโบสถ์นาโป่งโพน

พี่น้องโบสถ์นาดู่ร่วมกับพี่น้องโบสถ์นาโป่งโพน เพื่อจัดเตรียมและมีโครงการบรูณะโบสถ์นาโป่งโพน โดยได้รับงบประมาณจากกรมศาสนา เพื่อให้พร้อมสำหรับการนมัสการอีกครั้ง หลังจากที่ปิดนมัสการมาหลายปี และขอบคุณผู้บริหารสำนักงานมิชชันที่ได้มาเยี่ยมและอธิษฐานเผื่อในครั้งนี้ด้วย

ศจ. อภิสิทธิ์ ปุรินันทวงศ์ ให้ข้อคิดจากพระวจนะ…

พี่น้องผู้เชื่อได้ร่วมกับพัฒนาและบูรณะโบสถ์นาโป่งโพน


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *