วันสตรีโบสถ์โคกศรี

วันสตรีโบสถ์โคกศรี จ. กาฬสินธุ์ เมื่อวันสะบาโตที่ 18 มิถุนายน 2022


โบสถ์โคกศรี, อ. พิกุล ภูคงน้ำ – รายงาน, June 18, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *