Category: อนุศาสก

  • KAS New Opening Year 2022

    ศูนย์ศึกษาพระคริสตธรรม ของคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสห้วยไม้แป้น โดยมีเยาวชนหนุ่มสาวกะเหรี่ยงจำนวน 33 คน เดินเข้ามาศึกษาพระคัมภีร์หลักสูตร 2 ปี ขอให้ทุกท่านอธิษฐานเผื่อศูนย์แห่งนี้ที่ผลิตผู้รับใช้ภาคสนาม