วันสตรีโบสถ์เอกมัย และ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕


โบสถ์เอกมัย, ศจ. วิรชัย อเนกคุณวุฒิ – รายงาน, June 11, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *