กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษ มีครูเจ้าของภาษามาช่วยสอน เด็กๆ ให้ความสนใจมาเรียนมากมาย ครูเจด็จ จากศูนย์ภาษา บ้านกระโสบ

โบสถ์สวนสน, ศจ. สุนทร คณสว่าง – รายงาน, June 13, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *