การเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้รับใช้พระเจ้าภาคเหนือโซน 1 – 2


เลขาธิการฝ่ายศาสนาจารย์, ศจ. พาดา ธาราทรัพย์อนันต์ – รายงาน, June 10, 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *