ขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงนำและอวยพระพรกิจกรรมเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์โดยมีพิธีรับบัพติศมายิ่งใหญ่ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2022 ในนามมูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณกลุ่มแคร์ทุกกลุ่ม อาจารย์ทุกท่าน สมาชิกทุกคน ที่ร้วมกันรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จึงนำมาซึ่งดวงวิญญาณมากมายกลับมาหาพระเจ้า พวกเราหวังอย่างยิ่งอีกว่าเหตุการณ์นี้จะยังเกิดขึ้นอีกครั้งในปลายปีนี้หากเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ท้ายสุดนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรอาจารย์ทุกท่าน กลุ่มแคร์ทุกกลุ่ม สมาชิกทุกท่าน ได้รับพระพรมากมาย- สำนักงานมิชชั่น


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *