เยี่ยมเยียนและร่วมในการเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2022 ฝ่ายการสื่อสารได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนและร่วมในการเฉลิมฉลองกลุ่มแคร์ ณ โบสถ์พระพรสวรรค์ ร่วมกับโบสถ์เชียงราย โบสถ์หนองผำ และโบสถ์ปางขอน มีผู้รับบัพติศมา 7 คน

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *