โบสถ์มหาวิทยาลัย รับบัพติศมา 22 คน

การรับบัพติศมาในสะบาโตที่ 14 พฤษภาคม 2022 “การเฉลิงฉลองกลุ่มแคร์” IEL/NDR จำนวนผู้รับบัพติศมา 22 คน