โบถส์พระพรสวรรค์ เชียงราย หนองผำ ปางขอน 7 บัพติศมา

การรับบัพติศมาในสะบาโตที่ 14 พฤษภาคม 2022 “การเฉลิงฉลองกลุ่มแคร์” IEL/NDR จำนวนผู้รับบัพติศมา 7 คน