สมณสมัยปีที่ ๙ ของพระสันตะปาปาฟรานซิส

วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๔๙ น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ได้รับเชิญเป็นตัวแทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองสมณสมัยปีที่ ๙ ของพระสันตะปาปาฟรานซิส และกล่าวปราศรัยแสดงความยินดี – ในนามของกลุ่มคริสตจักรโปรเตสแตนต์ และ กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม

 


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *