ผู้เทศน์เยาวชน วันเยาวชนสากลโบสถ์จีนเพิ่มสิน

แบ่งปันด้วยภาพและวีดีโอ วันสะบาโตที่ 19 มีนาคม 2565 วันเยาวชน โบสถ์จีน เพิ่มสิน ขอให้น้องออม (นายนภัส สินสิริ) นักศึกษาแพทย์ปี 2 บัพติศมาปีที่แล้วได้เทศนาครั้งแรกของเขา เป็นที่ประทับใจของทุกคนที่ฟังมาก ขอบคุณสรรเสริญพระเจ้า | ศจ. ทรงฤทธิ์ เดชวิญญา | โบสถ์เพิ่มสิน
https://www.facebook.com/TheChineseChurch/videos/645981083333316/


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *