โบสถ์อธิษฐานขอครอบครัวผู้เชื่อใหม่

สมาชิกโบสถ์ทุ่งพัฒนาของเราได้ร่วมกันอธิษฐานไว้ว่า ในไตรมาสนี้ เราอยากให้มีครอบครัวที่ทิ้งความเชื่อเดิม และยอมให้พระเป็นเจ้าทรงนำชีวิตของเขาแทน ในที่สุดพระองค์ได้ทรงตอบคำอธิษฐานของเรา โดยได้มีครอบครัวมาเชื่อใหม่ 1 ครอบครัว และเรามีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ตอนนี้กำลังศึกษาพระคัมภีร์ เพื่อเตรียมรับบัพติศมาในอนาคตต่อไปโปรดอธิษฐานเผื่อครอบครัวนี้ด้วย

อ.สุรเดช โสทรอารี | รายงานจากโบสถ์ทุ่งพัฒนา | 27 กุมภาพันธ์ 2022


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *