Tag: โบสถ์ป่อกอ

  • การอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยติดเตียง

    ขอบคุณพระเจ้าในการอธิษฐานเผื่อผู้ป่วยติดเตียงของทีมงานอิสานโซน 2 ทำให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและมีกำลังใจที่ดีขึ้นมาก และ เรื่องที่น่าสนใจสำหรับไตรมาสนี้คือการเผยแพร่ข่าวประเสริฐผ่านทางใบปลิวและสื่อออนไลน์ ในกลุ่มเยาวชน ของโรงเรียนในอำเภอปทุมราชวงศา | อ. เคน เหลาเคน | โบสถ์ป่าก่อ,โบสถ์หนองไฮน้อย | GO