Tag: ศิริ วงศ์ยั่งพิทักษ์

  • กิจกรรมเยาวชนบริการตรวจวัดสุขภาพ ทุ่งนาน้อย

    กิจกรรมเยาวชนบริการตรวจวัดสุขภาพ ณ คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ทุ่งนาน้อย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2022 เยาวชนได้บิรการชุมชนในตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ ขอขอบคุณผู้อำนวยการฝ่ายเยาชน มูลนิธิคริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีส ศาสนาจารย์อภิสิทธิ์ ปุรินันทวงศ์สำหรับงบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้