Category: บทเรียนสะบาโต

  • ย่อบทเรียนสะบาโต – ฝ่ายโรงเรียนสะบาโต

    บทเรียนสะบาโต ไตรมาส 3 ปี 2022 “ในเบ้าหลอมกับพระคริสต์” (In the Crucible With Christ) บทที่ 1 เบ้าหลอมของพระผู้เลี้ยง สดุดี 23:1-2 พระเจ้าทรงนำทางเราเหมือนผู้เลี้ยงแกะ สดุดี 23:3 พระเจ้าทรงนำไปในทางชอบธรรมเท่านั้น สดุดี 23:4 พระเจ้าทรงใช้คทาและธารพระกรเมื่อมีหุบเขาเงามัจจุราช สดุดี 23:5 พระเจ้าทรงจัดอาหารเสริมกำลังเรา สดุดี 23:6 ความดีของพระเจ้าจะอยู่กับเราตลอดไป สดุดี 23 อธิบายว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูคนที่เชื่อในพระองค์เหมือนเลี้ยงแกะ โดยนำไปในทางชอบธรรมเท่านั้น แต่ถ้ามีหุบเขาเงามัจจุราช พระองค์ก็จะใช้คทาและธารพระกรช่วย ความดีของพระเจ้าจึงอยู่ในความทรงจำของเราตลอดไป บทที่ 2 เบ้าหลอมที่เข้ามา 1 เปโตร 4:12-19 อย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นเพื่อหลอมเรา 1 เปโตร 5:8-10 จงระวังเบ้าหลอมของซาตาน อย่าหลงไปตามมัน โรม 1:18 จงระวังเบ้าหลอมของความบาป โดยไม่หมิ่นประมาทพระเจ้า เยเรมีย์ 9:7 จงยอมรับเบ้าหลอมของพระเจ้าที่ถลุงเราให้บริสุทธิ์…

  • ในเบ้าหลอมกับพระคริสต์

    คู่มือศึกษาพระคัมภีร์โรงเรียนสะบาโตผู้ใหญ่ ไตรมาสที่ 3 กรกฏาคม – สิงหาคม – กันยายน 2022 “ในเบ้าหลอมกับพระคริสต์” โดย กาวิน แอนโทนี่ – แผนกโรงเรียนสะบาโต คริสตจักรเซเว่นธ์เดย์แอ๊ดเวนตีสแห่งประเทศไทย